Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Definities

1. Ondernemer: de natuurlijk persoon Ondernemingsplannen.nl die producten op afstand aan klanten aanbiedt;
2. Klant: de natuurlijk persoon of rechtspersoon die een overeenkomst op afstand aangaat met Ondernemingsplannen.nl;
3. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat klant en ondernemer fysiek in elkaars nabijheid zijn, zoals (maar niet beperkt tot) per telefoon en internet;
4. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij, in het kader van een door ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
5. Dag: kalenderdag;
6. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de klant of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem/haar persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en klant en op elk aanbod van de ondernemer.
2. Alvorens de overeenkomst op afstand wordt gesloten, stelt de ondernemer de tekst van deze algemene voorwaarden aan de klant digitaal beschikbaar, als onderdeel van het bestelproces, op zodanige wijze dat deze door klant op eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Op verzoek van klant worden algemene voorwaarden gratis schriftelijk toegestuurd.

Artikel 3 – De overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod (bestellen) en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden, met inachtneming van het bepaalde in lid 5 van dit artikel.
2. De ondernemer bevestigt onmiddellijk langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.
3. De ondernemer treft passende maatregelen ter beveiliging van de elektronische betaling door samenwerking met een professionele payment provider.
4. De ondernemer verstrekt onderstaande informatie aan klant:
a. contactgegevens van ondernemer waar de klant met klachten terecht kan;
b. Een duidelijke melding met betrekking tot het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht.
5. De ondernemer kan zich op de hoogte stellen of de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd een bestelling te weigeren.

Artikel 4 – Het aanbod

1. De ondernemer zal nadrukkelijk vermelden indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt.
2. Het aanbod bevat een gedetailleerde omschrijving van het aangeboden product, zodat de klant een product vooraf goed kan beoordelen. Kennelijke vergissingen of fouten die voor de klant direct duidelijk zijn, binden de ondernemer niet.
3. Bij een aanbod vermeldt de ondernemer duidelijk wat de rechten en plichten van een klant zijn bij bestelling. Van belang zijn daarbij:- prijs inclusief belastingen/verzending, tenzij anders vermeld;- wijze van aflevering, betaling of uitvoering van de overeenkomst;
4. De website www.ondernemingsplannen.nl, inclusief alle ondernemingsplannen, blogs, links en andere informatie is met grote zorg samengesteld. Desondanks kunnen geen garanties gegeven worden met betrekking tot de volledigheid, juistheid of actualiteit van deze informatie. Ondernemingsplannen.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van deze informatie (op de website of in het ‘voorbeeld ondernemingsplan’) of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Aan de gegevens, zoals die op deze website of in het ‘voorbeeld ondernemingsplan’ worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 5 – De prijs

1. Alle prijzen van aangeboden producten zijn in euro’s en inclusief BTW, tenzij anders vermeld. Er is in het aanbod geen sprake van verborgen extra kosten.
2. In sommige gevallen is sprake van actieprijzen. Actieprijzen zijn slechts gedurende een bepaalde periode geldig.

Artikel 6 – Betaling

1. Betaling van het bestelde product dient plaats te vinden voordat het bestelde product wordt gedownload.
2. Indien sprake is van non- of wanbetaling door de klant dan is de klant van rechtswege in verzuim. De ondernemer kan het bedrag en gemaakte kosten bij de klant in rekening brengen.
3. Eventuele onjuistheden in de verstrekte of vermelde betaalgegevens dienen onmiddellijk door de klant aan de ondernemer te worden medegedeeld.

Artikel 7 – Uitsluiting van het herroepingsrecht

1. Digitale producten kunnen niet geruild worden, noch wordt er geld terug gegeven.
2. Na de betaling van de digitale bestanden is de aankoop bindend, een order kan ook niet geannuleerd worden.
3. Digitale producten vallen bovendien buiten het wettelijke verplichte herroepingsrecht; het recht waarbij de klant het product kan ruilen wanneer ze spijt heeft van de aankoop. Dit betekent dat de klant bij aankoop akkoord gaat dat hij of zij op het wettelijke herroepingsrecht geen aanspraak kan maken.

Artikel 8 – Levering en uitvoering

1. Bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten zal de ondernemer de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen.
2. De ondernemer is bevoegd om bij de uitvoering van de bestelling gebruik te maken van derden. De ondernemer is niet aansprakelijk voor verminderde kwaliteit of verlies bij levering door derden.
3. Beide partijen erkennen elektronische communicatie en zullen de geldigheid of het juridisch effect daarvan niet ontzeggen vanwege het enkele feit dat de communicatie elektronisch is.
4. De ondernemer zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken, met inachtneming van het gestelde in artikel 5.

Artikel 9 – Opzegging, opschorting en ontbinding – levering diensten

1. De ondernemer behoudt zich het recht voor redelijk gemaakte kosten in rekening te brengen of schadevergoeding te vorderen in geval overeenkomst door klant wordt opgezegd.
2. De ondernemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de klant haar verplichtingen niet, niet volledig of niet tijdig nakomt.
3. Voorts is de ondernemer bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd.
4. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van ondernemer op de klant onmiddellijk opeisbaar.
5. De ondernemer behoudt zich het recht voor bestellingen of toegang tot producten te weigeren.

Artikel 10 – Overmacht

1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken waarop de ondernemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor de ondernemer niet in staat is de verplichtingen na te komen.
3. De ondernemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat de ondernemer zijn verplichtingen had moeten nakomen.

Artikel 11 – Conformiteit

De ondernemer staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst en de in het aanbod vermelde specificaties.

Artikel 12 – Intellectuele eigendom en auteursrechten

1. Onverminderd het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt de ondernemer zich de rechten en bevoegdheden voor, die de ondernemer toekomen op grond van de Auteurswet.
2. Alle door de ondernemer verstrekte stukken, zoals de handleiding, voorbeeld ondernemingsplan, financieel plan, ontwerpen en data zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de klant en mogen niet door hem zonder voorafgaande expliciete schriftelijke toestemming van ondernemer worden gedeeld met anderen, verveelvoudigd, nagemaakt, openbaar gemaakt, verkocht of ter kennis van derden gebracht.

Artikel 13 – Klachtenregeling

1. De ondernemer beschikt over een op de website bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de klant de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend door de klant bij de ondernemer.
3. De ondernemer zal ingediende klachten zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst in behandeling nemen. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten

Artikel 14 – Toepasselijk Recht

1. Nederlands recht is van toepassing op overeenkomsten.
2. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te ’s-Gravenhage.

Artikel 15 – Identiteit

Statutaire naam: Ondernemingsplannen.nl
E-mail: info@ondernemingsplannen.nl

Item toegevoegd aan winkelwagen.
0 items -  0,00